Soita ja kysy lisää: +358 10 325 3151
vuokraus@therent.fi

MATKAILUAUTON VUOKRAUSEHDOT

YLEISTÄ VUOKRASOPIMUKSESTA JA AUTON VUOKRAAMISESTA

Vuokrasopimus (jäljempänä ”Sopimus”) syntyy auton varaustavasta riippumatta aina ”Vuokranantajan” sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen juridisen henkilön (jäljempänä yhteisesti ”Vuokralainen”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä. Vuokralaisella tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito, vähintään kolmen (3) vuoden ajokokemus sekä Vuokranantajan erikseen vuokrasopimuksessa edellyttämä vähintään 25 vuoden ikä ellei toisin sovita.

Varauksen tehdessään Vuokralainen on lukenut ja sitoutuu noudattamaan näitä vuokraehtoja.

Autosta löytyvässä ohjekirjassa on yksityiskohtaiset ohjeet auton käyttämiseen ja Vuokralaisen tulee tutustua ohjeisiin huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen kysymään Vuokranantajalta, mikäli jokin asia jää epäselväksi.

VUOKRAN MAKSAMINEN

Vuokrahinta (+ erillishintaan vuokrattavat lisävarusteet ja ostettavat lisäpalvelut) maksetaan verkkopalvelussa tai Vuokranantajan sähköpostitse toimittaman laskun mukaan. Varausmaksuna maksetaan vähintään 200€ laskun loppusummasta. Loppuosa hinnasta tulee olla maksettuna ennen ajoneuvon luovutusta tai maksaa ajoneuvon noudon yhteydessä pankkikortilla. Jo Sopimusta tehdessään Vuokralainen hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti.

Erityisesti todetaan, että Vuokranantajalla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa Sopimuksessa yksilöidyltä Vuokralaiselta Sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia mm. seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, auton toimitus- ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

Mikäli sopimukseen Vuokralaiseksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, Vuokralaisen puolesta Sopimuksen
allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti.

AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN

Vuokranantajan on luovutettava auto Vuokralaiselle käyttökuntoisena ja lain mukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokranantajan tulee antaa Vuokralaisen erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä.

Vuokrattava auto on tarkistettu Vuokranantajan tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokralaiselle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokralainen on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Vuokranantajalle.

AUTON VUOKRA-AJAN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä perjantaina klo. 15:00, ellei muuta ole Sopimuksessa sovittu. Auto on valmiina Vuokranantajalta noudettavaksi kello 15:00 vuokra-ajan alkamispäivänä. Vuokra-aika päättyy Sopimuksen mukaisena päättymispäivänä kello 10:00.

AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

Tupakoiminen on autossa kielletty.

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokralainen sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokralaisen on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

Vuokralainen sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokralaisella (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään kolmen vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää Vuokranantajan edellyttämät ikävaatimukset. Vuokralainen on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa. Vuokralainen on velvollinen säilyttämään kaikkien kuljettajien, joille hän luovuttaa ajoneuvon vaikkapa vain väliaikaisesti, nimet ja osoitteet ja ilmoittamaan ne Vuokranantajalle tämän pyynnöstä. Vuokralainen vastaa niiden kuljettajien toimista, joille hän on luovuttanut ajoneuvon, kuten omistaan.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen tai jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole Vuokranantajan kanssa erikseen vuokrasopimuksessa sovittu.

Vuokralainen vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksuista sekä ruuhkamaksuista. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan Vuokralainen oikeuttaa Vuokranantajan antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

Vuokralainen maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee Sopimuksesta ja/tai auton rekisteriotteesta. Vuokralainen vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Vuokralainen palauttaa auton vajaalla tankilla, Vuokranantajalla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja mahdollinen tankkausmaksu Sopimuksessa, näissä ehdoissa tai hinnastossa ilmoitetulla hinnalla.

VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA, OMAVASTUUT

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä
maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena Sopimuksen mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Vuokralaisen vastuu on kuitenkin rajattu Sopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen. Perusomavastuu on Suomessa 1000 €. Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: eläimet autossa, tupakointi autossa, vauriot auton verhoiluissa, ylikuormaus, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai muu auton huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle myös auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokralaisen täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokralaisen rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan
aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. Vuokralainen vapautuu korvausvastuustaan Vuokranantajalle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokranantaja saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

MENETTELY AUTOA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA

Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava Vuokranantajalle autoon vuokraaikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokralaisen on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokranantajalle. Vuokralainen vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä.

Vuokranantaja vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokralaisen käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on Vuokranantajan vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokralainen voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokranantajan kustannuksella enintään 100 € (euron) arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokranantajalle.

VUOKRAAMON VASTUU AUTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokralainen ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokralainen voi vaatia Vuokranantajalta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Mikäli Vuokranantaja ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa Vuokralaisen käyttöön Sopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokralaisella on oikeus saada korvaus viivästyksestä Vuokralaiselle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.

AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokralaisen on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Auton palautus tulee tapahtua ilman erillistä sopimusta kello 10:00 mennessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu Vuokranantajan hallintaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole ennen Sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättymistä todistettavasti sovittu, Vuokranantaja voi ilmoittaa asian poliisille. Vuokranantaja perii Vuokralaiselta viivästyneestä palautuksesta viivästysajan osalta 150 €/jokainen alkava tunti, sekä lisäksi korvauksen viiveestä Vuokranantajalle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista Vuokranantajalle viiveeseen liittyen aiheutuneista taloudellisista vahingoista.

Auton palautuksen jälkeen Vuokranantaja tarkastaa auton. Tässä tarkastuksessa käydään läpi mahdolliset uudet viat ja puutteet, joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista. Vuokralainen on näistä vahingonkorvausvastuussa Vuokranantajalle. Vuokralainen on velvollinen maksamaan kulut laskua vastaan 7 vuorokauden sisällä palautusajankohdasta. Vuokranantajalla on oikeus periä Vuokralaisen ilmoittamatta jättämät vahingot ja puutteet myös jälkikäteen, vaikka niitä ei ole huomattu lopputarkastuksessa.

Mikäli muusta ei ole sovittu, Vuokralaisen on palautettava auto täydellä tankilla, sisältä siivottuna sekä WC- ja harmaavesisäiliöt tyhjennettyinä ja hyvin huuhdeltuina. Mikäli Vuokralainen on laiminlyönyt edellä mainitut toimenpiteet tai suorittanut ne puutteellisesti Vuokranantaja veloittaa Vuokralaiselta auton sisätilojen siivous- ja puhdistuskustannuksia 100 €/jokainen alkava työtunti. WC:n tyhjennyksestä veloitetaan 50 € ja harmaavesisäiliön tyhjennyksestä 30 €. Mikäli Vuokralainen palauttaa auton vajaalla tankilla, veloitetaan puuttuva polttoaine sekä lisäksi 30 €:n tankkausmaksu. Mikäli autossa on tupakoitu, Vuokranantaja veloittaa Vuokralaiselta erilliskorvauksena 1500 € sekä otsonointikäsittelyn ja muun tarvittavan erikoispuhdistuksen kulut täysimääräisesti.

Vuokranantaja ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Auton palauttaminen ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä ei oikeuta hyvitykseen.

SOPIMUKSEN SITOVUUS JA PURKAMINEN

Vuokrausvaraus on molemminpuolisesti sitova, kun Vuokralainen on suorittanut sovitun varausmaksun. Mikäli Vuokralainen irtisanoo sitovan varauksensa, erääntyvät seuraavat peruutusmaksut koko sovitusta vuokrahinnasta laskettuna:

 • Viimeistään 30 päivää ennen vuokrausajan alkua: 30 % vuokrahinnasta, vähintään kuitenkin 300 €.
 • 29 – 15 päivää ennen vuokrausajan alkua: 50 % vuokrahinnasta, vähintään kuitenkin 500 €.
 • Vähemmän kuin 14 päivää ennen vuokrausajan alkua: 100 % vuokrahinnasta.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokralainen rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokralainen on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee Vuokranantajan vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä Vuokranantaja kykene toimittamaan korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT ERIMIELISYYDET

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

VERKKOPALVELUN TOIMITUSEHDOT

THE-Enterprise Oy 2200797-5 (jäljempänä verkkokauppa) vuokraa tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot


Sähköposti: vuokraus@therent.fi
Puhelin: 010 325 3151
Postiosoite: Ensimmäinen savu 2, 01510 Vantaa

Varaaminen

Varattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Varaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi varauksen hyväksyt nämä toimitusehdot ja tuotteiden hinnat. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut palvelut
sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, ytunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.
Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla.

Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat:

 • Osuuspankki
 • Nordea
 • Danske Bank
 • Oma Säästöpankki
 • Säästöpankki
 • Aktia
 • Paikallisosuuspankit
 • S-Pankki,
 • Handelsbanken
 • Ålandsbanken
 • MobilePay
 • Masterpass
 • Pivo
 • Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit,
 • sekä Jousto, Fellow Lasku ja Fellow Yrityslasku.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePaylompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta.

Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePaylompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet aha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot
Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

Copyright © 2024 THE-Rent